Skip to main content

Yazar: EDG Hukuk

Çocukların Kişisel Verilerine Mahremiyet Hakkı

Hayatın kopmaz bir parçası halini alan teknoloji ile değişen ve dönüşen

yaşam biçimleri bizleri bambaşka pratiklerle karşılaştırıyor. Toplumun en sevimli parçası olan çocukların ise bu değişen yaşam formundaki konumu beni

üzerinde endişe ile düşünmeye sevk etmiş idi. Kişisel verileri korumaya ilişkin

yapılan çalışmaları takip ederken, bir yandan da kullandığım sosyal medyanın

çocukların yaşamlarına dokunuş şekilleri üzerine düşünmeye başladım.

Tez çalışmamı ise kişisel verilere ilişkin yazmayı planlar iken odak noktasını belirlemekte kararsız kaldığım noktalar olmuştu. Öncelikle çalışmanın

çocukların kişisel verileri üzerine yapılması konusunda beni yüreklendiren,

lisans dönemimde derslerini büyük bir keyifle takip ettiğim, çok değerli hocam Can Yalçın ARMUTCUOĞLU’na yola revan olamama vesile olması dolayısı ile teşekkürü borç bilirim. Tüm çalışma boyunca benden akademik desteğini esirgemeyen ve sağlıklı bir biçimde ilerlemememe destek olan kıymetli

danışmanım Gökçe ÇATALOLUK’a, her daim dostluğunu ve dayanışmasını

yanı başımda hissettiğim, tanıdığım en çalışkan ve bir o kadar mütevazı kişiliğe sahip olan Serkan SEYHAN’a, çalışmanın yayına hazırlanması aşamasında desteklerini sunan Egemen ESEN ve Umut ZORER’e ve tüm çalışma

sürecinde misafirleri olduğum, ben çalışırken müziğin sesini kısacak kadar

güzel ev sahiplikleri için Kadıköy’ün en şirin işletmesi Cafe Rea ailesine sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

Ezgi SİVRİKAYA

Yapay Zeka Teknolojileri Kapsamında İdarenin Sorumluluğu

İdarenin sorumluluğuna ilişkin klasik modeller, yapay zeka teknolojileri kapsamında yetersiz kalabilmektedir. Bu nedenle, yapay zeka teknolojileri bağlamında idarenin sorumluluğunun, yeni bilgiler ve gelişmeler ışığında değerlendirilmesi gerekmektedir. Bu ihtiyaç dolayısıyla başta Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi olmak üzere, pek çok uluslararası kuruluşun ve bunun yanında pek çok devletin yapay zeka teknolojilerine ilişkin çalışmalar yürüttüğü gözlemlenmektedir. Ülkemizde de idare, yapay zeka teknolojilerini giderek artan oranda idari faaliyetlere entegre etmekte ve konu artık strateji planlarında ele alınmaktadır. Bu kullanımlar, temel hak ve özgürlüklere yönelik ihlaller ve buna müteakip çeşitli zararlar oluşturabilecektir. Bu ihtimallerde idarenin sorumluluğunun hangi esaslara tabi olacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu bağlamda, çalışmada yapay zeka teknolojilerinin idari faaliyetlerde kullanımının hukuki çerçevesi ortaya konularak temel hak ve özgürlüklerle ilişkisi irdelenmiş ve doğabilecek zararlardan idarenin sorumluluğuna ilişkin esaslar ortaya konulmuştur.

4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu Kapsamındaki İhalelerin İdari ve Yargısal Denetimi

Kamu ihale hukukunun kendine has nitelikleri ve idari fonksiyonun sürekliliğinin sağlanması amacıyla yasama organı, ihalelerin idari ve yargısal denetimine ilişkin olağan düzenden ayrı ve sıkı usul kuralları getirmiştir. İhalelerin denetimine yönelik yapılan başvurularda usul kurallarına hakim olunmadığında ciddi hak kayıpları yaşanabilecektir. Kamu İhale Kurulu’nca verilen pek çok kararda yapılan başvuruların usul yönünden reddedildiği de gözlemlenmektedir. Ayrıca, doğru sonuca ulaşmak için 4734 s. Kanun, ilgili yönetmelik ve Kurul kararlarını incelemek her zaman yeterli olmamaktadır. Danıştay tarafından oluşturulmuş ve Yönetmelik hükümleri ile Kurul kararlarına adeta taban tabana zıt nitelikte olan kimi içtihatlar gözden kaçırıldığında hatalı hukuki sonuçlara varılması muhtemeldir. Bu nedenle çalışmada kamu ihalelerinin idari ve yargısal denetimi, Kurul ve Danıştay kararları ışığında detaylıca, kararlar arası farklılıklar da özellikle belirtilerek açıklanmaya çalışılmıştır. Tüm bu hususlar ışığında çalışmanın okuyucuya yararlı olabileceği inancındayız.

Ceza Hukuku

Bireysel ve kurumsal müvekkillerimiz için cezai sorumluluk, soruşturma, yargılama süreçleri ve ceza infaz konularında temsil ve danışmanlık hizmetleri veriyoruz. Ceza hukuku alanındaki güncel yargı kararlarını yakından izliyoruz.

İdare Hukuku

Kamu ihaleleri, idari işlemler, idari yargılama ve idari para cezaları konularında müvekkillerimize hukuki destek sunuyoruz. Kamu hukuku alanındaki güncel gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

İş Hukuku

İşçi-işveren ilişkileri, iş sözleşmeleri, işe alım ve işten çıkarma süreçleri, iş hukuku uyuşmazlıkları ve iş sağlığı ve güvenliği konularında danışmanlık ve temsil hizmetleri sağlıyoruz.

Gayrimenkul Hukuku

Taşınmaz malların alım-satımı, kira sözleşmeleri, tapu işlemleri ve gayrimenkul projeleri hakkında derinlemesine hukuki danışmanlık veriyoruz. Gayrimenkul yatırımlarının risklerini minimize ediyor ve müvekkillerimizin haklarını koruyoruz.