Skip to main content

Türkiye’de Sürdürülebilirlik Hukuku

Türkiye’de Sürdürülebilirlik Hukuku
Published on:
15/09/2023

Türkiye, 20. yüzyılın sonlarından itibaren uluslararası sürdürülebilirlik anlaşmalarına aktif olarak katılmış ve bu anlaşmaların getirdiği yükümlülükleri ulusal mevzuatına entegre etmiştir. Bu entegrasyon, Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılığını göstermektedir.

Uluslararası Anlaşmalar: Türkiye, Rio Deklarasyonu, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi gibi önemli uluslararası anlaşmalara taraf olmuştur. Bu anlaşmalar, ülkemizin sürdürülebilirlik konusundaki uluslararası yükümlülüklerini belirler.

Ulusal Düzenlemeler: Son yıllarda, Türkiye’de enerji verimliliği, atık yönetimi, su koruma ve hava kalitesi gibi konularda birçok yasa ve yönetmelik hayata geçirilmiştir. Bu düzenlemeler, sürdürülebilirlik ilkesinin pratiğe dökülmesini sağlar.

Yargı Kararları: Türkiye’deki yargı organları, çevresel ve sosyal haklar konusunda verdiği kararlarla sürdürülebilirlik hukukunun uygulanmasında önemli bir role sahiptir. Özellikle son yıllarda, çevresel etki değerlendirmesi kararları ve doğal alanların korunması konusundaki davalarda verilen kararlar, sürdürülebilirlik hukukunun ülkemizdeki önemini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye, sürdürülebilirlik hukukunun hem ulusal hem de uluslararası düzeyde uygulanmasında aktif bir rol oynamaktadır. Ülkemiz, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşma yolunda hızla ilerlemekte ve bu alandaki yasal düzenlemelerle toplumun ve çevrenin refahını garanti altına almaktadır.